Obchodné podmienky

 

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť fyzické osoby aj právnické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

I. Úvodné ustanovenia

 1. Predávajúcim je HANEPO s. r. o.,   IČO: 55 370 942 DIČ: 2121966308   (ďalej len „predávajúci“).
  2. Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania (ďalej len „kupujúci“). Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
  3. Predávajúci ponúka svoj tovar určený na predaj na webovej stránke www.luxie.eu.Dozor:Slovnská obchodná inšpekcia v Trnave.

 

II. Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

1. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

2. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

4. Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

5. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

6.Po odoslaní zásielky už objednávku nie je možné zrušiť. Pri odoslaní objednávky ste súhlasili s obchodnými podmienkami aj s povinnosťou platby.  

Po odoslaní objednávky je možné iba odstúpiť od kúpnej zmluvy s formulárom na odstúpenie od zmluvy, viď. odsek IV.
 

III. Cena tovaru a platobné podmienky

 1. Ceny sú uvedené s DPH, predávajúci nie je platcom DPH.
  2. Celkovú cenu za objednávku tvorí základná cena tovaru, ku ktorej sa pripočíta cena za dopravu určená tarifou dopravcu a prípadne cena dobierky.
  3. Kupujúci si môže ako spôsob platby zvoliť platbu vopred na bankový účet predávajúceho alebo v rámci Slovenska aj platbu na dobierku.
  4. Doklad o kúpe (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu elektronicky.

 

IV. Dodacie podmienky

1. Dodacia lehota tovaru skladom v rámci Slovenska je do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky, do Českej republiky do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Dodacia lehota tovaru na objednávku je vždy uvedená v popise tovaru. Po dohode s kupujúcim je možné uvedené dodacie lehoty predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania predávajúci informuje kupujúceho pri overovaní objednávky.
2. Ak kupujúcemu nevyhovuje predĺžená dodacia lehota oznámená predávajúcim pri overovaní objednávky, má možnosť zrušiť objednávku v súlade s čl. II bod 7 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
3. Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

 

V. Doručenie a prevzatie tovaru

 1. Predávajúci zabezpečuje doručenie tovaru prostredníctvom služieb Slovenskej pošty.
  2. Miesto doručenia tovaru je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie povinnosti doručiť tovar sa považuje doručenie tovaru na určené miesto.
  3. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v termíne a mieste uvedenom v objednávke.
  4. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a s pracovníkom Slovenskej pošty spísať Zápis o škode na zásielke. 
  5. Predávajúci zodpovedá za tovar až po okamih jeho prevzatia kupujúcim, kedy nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento prevezme všetky časti objednaného tovaru a prevzatie tovaru písomne potvrdí.
  6. Predávajúci dodá kupujúcemu spolu s tovarom doklad o kúpe (faktúru), ktorý zároveň slúži aj ako záručný list.
  7. Pri odoslaní objednávky musíte súhlasiť s obchodnými podmienkami aj s povinnosťou platby, preto ak si záseilku nepreberiete žiadame o preplatenie vzniknutých expedičných nákladov , 5.5€.
  V prípade nezaplatenia Vám bude účtovaná zmluvná pokuta v zmysle platných obchodných podmienok.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy

1.Kupujúci má v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to aj bez uvedenia dôvodu. Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní, ak tovar bol určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, objednaný na zákazku. Zákon 102/2014. Informácia o dostupnosti: SKLADOM/Do 14 dní  je uvedená pri každom produkte resp. veľkosti. Modely, ktoré sú dostupné len na zákazku/objednávku majú označenie do 14 dní. 

Praktický darček zdarma ku každej objednávke z našej kolekcií LUXIE ( https://www.luxie.eu/special/luxie/) je vešiak LUXIE. Hodnota darčeku je 1€. Pokiaľ ste v súvislosti s uzavretím zmluvy od nás dostali „darček“, je potrebné vrátiť aj tento darček v nepoškodenom stave.

Výmena veľkosti je u nás zadarmo ale ak sa rozhodnete vrátiť náhradný tovar, bude Vám odrátaná cena poštovného (2.9€-5.5€) z ceny vráteného tovaru.

S vytvorením náhradnej objednávky sa Vám automaticky anuluje predošlá objednávka. Za novú objednávku Vám bude vystavená nová faktúra. S vrátením náhradnej objednávky Vám bude vrátená suma z novej faktúry. 

Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.

Veľkosti, ktoré nemáme skladom sú dostupné len na objednávku/zákazku do 14 dní. Informácia o dostupnosti: SKLADOM/Do 14 dní  je uvedená pri každom produkte resp. veľkosti. Modely, ktoré sú dostupné len na zákazku/objednávku majú označenie do 14 dní. Tovar objednaný na zákazku nie je možné vrátiť.
2. Kupujúci môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť u predávajúceho predložením vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy. Vyplnený formulár v listinnej podobe je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu spolu s tovarom na adresu predávajúceho. Kupujúci je povinný sa pri reklamovaní tovaru preukázať dokladom o kúpe.
3. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie od odstúpení od zmluvy bolo spolu s tovarom odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v bode 1.
4. Tovar na vrátenie musí byť nepoškodený, nenosený, nepáchnutý, kompletný s visačkou a vrátane priloženého dokladu o kúpe. 

Kupujúcemu odporúčame poslať predávajúcemu tovar na vrátenie doporučene a vo vhodnom, pôvodnom balení, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru. Poškodený tovar alebo tovar, z ktorého bola visačka odstránená, nebude predávajúci akceptovať. Poškodený a po lehote vrátený tovar automaticky bude vrátený zákazníkovi expresným kurierom pošty, na poštu na náklady kupucúceho (5,5€). Neprevzatý poškodený, na zákazku objednaný a po lehote vrátený tovar bude na konci daného mesiaca zlikvidovaný, preto odporúčame prevzaiť vrátenú zásielku.
5. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
6. Kupujúci je zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
7. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zrealizovanej objednávky alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na inom spôsobe platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
8.Tovar, vrátený formou dobierky, predávajúci neprevezme.

9.Právo na odstúpenie od zmluvy má podľa zákona len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je podľa zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Zásielky od firmách nepreberieme, nakolko iba fyzická osoba má možnosť vrátiť tovar.

10. Maximálny počet šiat na vyskúšanie pre jednu zákazníčku je 3 ks. Viac než trojo šiat počas 14 dní posielame iba veľkoodberateľom a zákazníkom, ktorý nemajú možnosť tovar vrátiť. Ak s našimi obchodnými podmienkami súhlasíte a napriek tomu si objednáte viac než 3 ks šiat počas 14 dní, tak automaticky súhlasíte aj s tým, že objednaný tovar nebudete môcť vrátiť. 

Zákazníkov určujeme aj podľa IP adresy a nie len podľa mena. 

Za jednu osobu sa považuje aj osoba, ktorá si vytvorila viac objednávok z tej istej IP adresy na rôzne mena (na mamu, sestru, otca..). 

Takto chránime naše šaty pred zbytočným skúšaním a opotrebovaním.

11. Ak sa rozhodnete vrátiť objednávku, v ktorej ste použili zlavový kód, bude Vám vrátená konečná suma uvedená vo faktúre. Zľavové kupóny nepreplácame! 

 

VII. Záruka a reklamácia tovaru

1.Záručná doba je 24 mesiacov, začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je povinný po doručení objednaného tovaru, tovar rozbaliť, skontrolovať stav produktu a jeho funkčnosť. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenia) odporúčame zásielku neprebrať. Prípadné vady je potrebné ihneď nahlásiť našej firme.

2. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za chybu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje chyby, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Predávajúci nezodpovedá za bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.

Záruka sa nevzťahuje:

3. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný zaslať na adresu predávajúceho kópiu dokladu o kúpe (záručný list), popis vady tovaru a tovar, ktorý je čistý a mechanicky nepoškodený. 
4. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo aby bola, bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
5. Ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
6. Ak má tovar iné neodstrániteľné vady, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

 

VIII. Alternatívne riešenie sporov

1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@luxie.eu), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/
3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných právnych vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky zmeny a doplnky vstupujú do platnosti dňom uverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.
  3. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z nesplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú, elektronickú formu komunikácie ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 1.9.2018.